חוקי תעבורה הולכי רגל ונהגים

הולכי רגל

110 – חציית כביש

(א)לא יחצה אדם כביש אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בוונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות.

(ב)אם יש בקרבת המקום מעבר חצייה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם.

(ג)אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור, אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך הרגל את הכביש בקרבת צומת.

(ד)בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצוות הכביש ולא יתעכב בכביש שלא לצורך.

111,112 – ירידה ממדרכה

לא ירד הולך רגל ממדרכה או ממקום מבטחים אחר שבדרך באופןפתאומי או מבלי שנקט בזהירות מספקת,
בשעה שרכב מתקרב אליוממרחק שאין ספק בידי נוהג הרכב לעצור את הרכב כדי למנוע תאונה.

לא יעמוד אדם בכביש בין כדי לעצור רכב לשם נסיעה ובין לכל מטרה אחרת, אלא בתוקף תפקיד רשמי.

113 – מעקה בטיחות

(א)הולך רגל לא יחצה כביש במקום שבו מותקן מעקה בטיחותבצד הכביש או גדר בשטח ההפרדה שבדרך או כאשר בשטח ההפרדה גדלה צמחיה, וזאת אף אם אין מעקה, הגדר או הצמחיה מונעים את המעבר.

(ב)לא יימצא הולך רגל מעבר למעקה בטיחות לצד הכביש.

116- עיוורים
לא ילך עיוור בכביש אלא אם הוא מלווה על ידי אדם מבוגר שאינועיוור או כלב מאולף, או אם הוא מחזיק מקל לבן או נושא באופןבולט סימן שנקבע לכך על ידי המפקח על התעבורה.

117-חציית מפגש מסילת ברזל
(א)לא יחצה אדם מסילת ברזל במפגש אלא לאחר שבדק שאיןרכבת מתקרבת ונוכח שאפשר לחצות את המסילה בבטיחות.

67 – הולכי רגל במעבר חציה

(א)נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגלחוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את

החצייה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור אתרכבו לשם כך.

(ב) מעבר החצייה המחולק על ידי שטח הפרדה,יראו כל חלק ממעבר החצייה כמעבר נפרד.

חובה להחזיק בהגה או בכידון

28 – חובה להחזיק בהגה או בכידון

(א)נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כלעוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחתמן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחתפעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

(ב) האמור בתקנת משנה (א) יחול גם על הנוהג ברכב שבוהותקן או מצוי מכשיר טלפון קבוע או נייד, והנוהגברכב רשאי להשתמש בטלפון רק באמצעות מיקרופון המותקן ברכב.

– נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או את הכידון, כל עוד הרכב בתנועה, אולם הוא רשאי להסיר יד אחת מן ההגה, אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

פרשנות

תקנה 28(א) לתקנות התעבורה מחייבת להחזיק את ההגה בשתי הידיים, מותר להסיר את היד מן ההגה רק להבטחת מהלך תקין של הרכב, כלומר להעברת הילוכים.

תקנה 28(ב)
אוסרת דיבור בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית.

חובת חגירה ילדים ברכב

83א – חובת חגירת ילדים ברכב

(א)בתקנה זו ובתקנה 83ב-"מושב בטיחות" – מושב הרתום לרכבבאמצעות חגורת בטיחות המיועדלהסעתילדים ברכב, שמותקנות בו חגורות המיועדותלרתימת הילד אליו, העומד בתקן המפורטבפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה;"מושב מגביה" – מושב המיועד להסעת ילדיםברכב כשהילדהיושב עליו רתום בחגורתהבטיחות של הרכב והעומד בתקן המפורטבפרט 4 לחלק ג' בתוספת השניה.
(ב)לא יסיע אדם במושב קדמי ברכב מנועי ובמושב אחורי ברכב מנועי ששנת ייצורו 1983 ואילך,
למעט אוטובוס, מונית ואופנוע –
(1)ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, אלא אם כן הילד רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו של הילד;
(2)ילד שמלאו לו 3 שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים, אלא אם כן הוא רתום במושב בטיחות או במושבמגביההמתאים לגובהו ומשקלו של הילד.
(ג)לא יסיע אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (ב) ילד שטרם מלאו לו שנה, אלא אם כן גבושל מושב הבטיחות מופנה לחזית הרכב.
(ד)לא יסיע אדם ילד במושב הבטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר, אלא אם כן נותקהמנגנון להפעלתה.

תקנה מ' 169 – לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש, כשצמודות לאוזניו אוזניות המחוברות למכשיר המשמיע צלילים או קולות, למעט אוזניות המחוברות למכשיר שמיעה רפואי.

מהי הסחת הדעת בנהיגה?

כל דבר אשר מסיט את עיניכם, ידיכם או תשומת לבכם מהנהיגה

הגדרות כלליות כניסה למערכת